องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง


หมู่บ้าน

 


จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทั้งหมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่ 2 บ้านโนนเลียบ
หมู่ที่ 4 บ้านสามแคว
หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวรี
หมู่ที่ 6 บ้านด่านท่าแดง
หมู่ที่ 8 บ้านตะกุดขอน
หมู่ที่ 12 บ้านใหม่
หมู่ที่ 15 บ้านพิมาน
หมู่ที่ 16 บ้านโนนไม้แดงเหนือ

 

จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในตำบล

               เทศบาล 1 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา

 

แผนที่หมู่บ้าน

 

หมู่ที่ 2

หมู่ที่ 4

หมู่ที่ 5

หมู่ที่ 6

หมู่ที่ 8

หมู่ที่ 12

หมู่ที่ 15

หมู่ที่ 16