องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง


การบริการพื้นฐาน

 

โครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคม

ถนนลาดยาง   จำนวน   4   สาย

ถนนภายในหมู่บ้าน ส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตแล้วประมาณร้อยละ 70 ที่เหลือเป็นถนนหินคลุก และลูกรัง สภาพชำรุดรอการพัฒนา

 

การโทรคมนาคม

โทรศัพท์สาธารณะ   จำนวน   8  แห่ง

 

การไฟฟ้า

          หมู่บ้านทั้ง 8 หมู่ มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน แต่ก็ยังมีบางครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้เนื่องจากเป็นบ้านสร้างใหม่ และขยายออกไปจากหมู่บ้านเดิม ยังไม่ได้ดำเนินการขอ ระหว่างรอคำขอขยายเขตบางส่วน

 

แหล่งน้ำธรรมชาติ

ลำน้ำ/ลำคลอง จำนวน 2 สาย
บึงและหนองน้ำ จำนวน - แห่ง

 

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

อ่างเก็บน้ำ จำนวน 1 แห่ง
ฝาย จำนวน 7 แห่ง
บ่อบาดาลสาธารณะ จำนวน 2 แห่ง
ประปาหมู่บ้าน จำนวน 8 แห่ง
สระน้ำสาธารณะ จำนวน 11 แห่ง

 

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

ป่าสงวนแห่งชาติประมาณ 18,945 ไร่ จำนวน 1 แห่ง

 

ส่วนราชการอื่น ๆ และกลุ่มองค์กรที่มีอยู่ในพื้นที่

มวลชนจัดตั้ง

กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทุกหมู่บ้าน
กลุ่มอาสาพัฒนาชุมชน หมู่บ้านละ 2 คน ทุกหมู่บ้าน
กลุ่มคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล (กพสต.) ทุกหมู่บ้าน
กลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ทุกหมู่บ้าน
กลุ่มอาสาพัฒนาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน (อพปม.) ทุกหมู่บ้าน
กลุ่มผู้ประสานพลังแผ่นดินองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง