องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางนภัสนันท์ กาญจนเกตุ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นายอำนาจ ศิลประกอบ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางสาวขนิษฐา เหิมขุนทด
ครู


ว่าที่ร้อยตรี พรประเสริฐ แตงกระโทก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวสุพัตรา ช้อยขุนทด
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวอาทิตา ปรุงโพธิ์
ผู้ดูแลเด็ก