องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง


วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์ (VISION) 

       เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม ทำชุมชนให้เข้มแข็งมีคุณภาพ มีความสมานฉันท์ และเอื้ออาทรต่อกัน


พันธกิจ (MISSION) 

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยระบบการเรียนรู้

2. พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่ให้สวยงาม มีสวนสาธารณะและแหล่งนันทนาการที่ดี

3.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และมีระบบกำจัดขยะที่ดี

4. ส่งเสริมคนดีในสังคม และให้ประชาชนได้รับบริการจากวัฒนธรรมและค่านิยมใหม่ในการบริการเพื่อประชาชน

5. ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่นำสิ่งของเหลือใช้มาเพิ่มมูลค่า

6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบล องค์กรศาสนาและวัฒนธรรม องค์กรเอกชนและราชการ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

7. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

8. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของสถานศึกษาให้มีความทันสมัยและก้าวทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

9. สร้างสนามกีฬาระดับตำบลที่มีมาตรฐานให้มีมาตรฐานสูง และจัดแข่งขันกีฬาต่าง ๆ แก่ชุมชน เยาวชน และบุคคลทั่วไป

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1. เพื่อสร้างท้องถิ่นให้น่าอยู่

2.เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพกายและใจสมบูรณ์

3. เพื่อให้ประชาชนมีความภาคภูมิใจ และช่วยกันบำรุงรักษาซึ่งมรดกทางประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม วัฒนธรรมท้องถิ่น

4. เพื่อให้การปฏิบัติงานของ อบต. สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา