องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างสมาชิกสภา อบต.


นายจรัญ อินทร์มะดัน
ประธานสภา อบต.ท่าช้าง


นายวิรัตน์ จินนิน
รองประธานสภา อบต.ท่าช้าง


นางสาวบุณณดา สมศรี
เลขานุการสภา อบต.ท่าช้าง


นายสุริยา ปิติพัตรา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2


นายจรูญ ทินกระโทก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5


นายวิชานนท์ ปรึกมะเริง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6


นายศรัณย์ กรำกระโทก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8


นายคำผิว อะทอยรัมย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 15


นายไชยยันต์ แมงกลาง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 16