องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างหัวหน้าส่วนราชการ


นางสาวบุณณดา สมศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง (098 549 2323)


นางสาวอินทิราพร พ้นภัย
หัวหน้าสำนักปลัด (091 828 4468)


นางสาวสุมิตรา เทพมณี
ผู้อำนวยการกองคลัง (084 958 7309)


นายปุญญาพัฒน์ กาญจนเกตุ
ผู้อำนวยการกองช่าง (085 923 1441)


นางนภัสนันท์ กาญจนเกตุ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (086 357 5123)