องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างกองคลัง


นางสาวสุมิตรา เทพมณี
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวสมใจ พูนเจ็กมะดัน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางกาญจนา ใจงูเหลือม
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


นางสาวอุไรรัตน์ ขีดกลาง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางสาวกนกวรรณ มนปาน
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


นางคำพร ตะลาโส
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน