องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างสำนักงานปลัด


นางสาวอินทิราพร พ้นภัย
หัวหน้าสำนักปลัด


นางรัฐพร เอี่ยมสอาด
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางอรุณี ชัยชนะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวอรุณรัตน์ คำวงษา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวธนาภา เฮงสูงเนิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ


นางสาวพรอุไร สว่างจิตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายจรัญศักดิ์ สุดาจันทร์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นายสมร บอนกลาง
พนักงานขับรถ


นายไชยยศ สุขแก้ว
พนักงานประจำเครื่องสูบน้ำ