องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง


สภาพทางเศรษฐกิจ

 

สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ

อาชีพการเกษตร จำนวนร้อยละ  70
อาชีพรับจ้าง จำนวนร้อยละ 20
อาชีพค้าขายและรับราชการ จำนวนร้อยละ 10

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

ธนาคาร - แห่ง
โรงแรม - แห่ง
ปั๊มน้ำมันและก๊าซ - แห่ง
โรงงานอุตสาหกรรม - แห่ง
โรงสี - แห่ง
อู่ซ่อมรถยนต์ - แห่ง
กิจการอื่นๆ - แห่ง