องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง


ข้อมูลประชากร

 

ประชากร 

     จำนวนประชากรทั้งสิ้น 2,328 คน แยกเป็นชาย 1,149 คน หญิง 1,179 คน

ลำดับที่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่ที่

จำนวนประชากร

รวม (คน)

จำนวนครัวเรือน

ชาย

หญิง

1

บ้านโนนเลียบ

2

76

73

149

43

2

สามแคว

4

171

180

351

93

3

หนองบัวรี

5

120

149

269

77

4

ด่านท่าแดง

6

89

111

200

49

5

ตะกุดขอน

8

125

134

259

69

6

ใหม่

12

166

173

339

90

7

พิมาน

15

276

229

505

114

8

โนนไม้แดงเหนือ

16

126

130

256

71

 

รวมหมู่บ้าน

8

1,149

1,179

2,328

606