องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างคณะผู้บริหาร


นายบุญส่ง เซียงหนู ( มือถือ 081-338-4864 )
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง


นางสีนวน มั่นคง ( มือถือ 093-396-4484 )
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง


นายสมชาย มนปาน ( มือถือ 064-084-7326 )
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง


นายชัยทวัจน์ พงษ์อภิภูมณี ( มือถือ 095-539-8569 )
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง