องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างประกาศ คำสั่ง

คำสั่ง เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง