องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างประกาศ คำสั่ง
  | 1 | 2   ต่อไป 
การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เอกสารที่เกี่ยวข้อง