องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
  
  
  
  
  
ค้นหาโดย google

หนังสือพิมพ์
รายการโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน


กิจกรรม

     การประชุมประชาคมระดับตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2565


8 มิ.ย. 65 (16)

     นโยบายบริหารงานบุคคล เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประมวลจริยธรรม


8 เม.ย. 65 (5)


ข่าวประชาสัมพันธ์
  1.  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง สมัยสามัญที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑   เมื่อ 8 ก.ย. 65 อ่าน 10
  2.  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง สมัยสามัญที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑  เมื่อ 8 ก.ย. 65 อ่าน 10
  3.  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง สมัยสามัญที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑  เมื่อ 3 พ.ค. 65 อ่าน 13
  4.  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง สมัยสามัญที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑  เมื่อ 3 พ.ค. 65 อ่าน 16
  5.  รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 4)  เมื่อ 19 เม.ย. 65 อ่าน 11

ข่าวจัดซ์้อ-จัดจ้าง
  1.  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565)  
  2.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านตาจันทร์-ตะกุดสงวน บ้านตะกุดขอน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
  3.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายรุ่งโรจน์ บ้านโนนไม้แดงเหนือ หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
  4.  ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 
  5.  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565) 

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกบ้านโสง-หลังบ้านนายวิมล หมู่ที่ 2 บ้านโนนเลียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 3
  2.  จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ปรับอากาศ เพื่อเดินทางไปศึกษาดูงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 6
  3.  ซื้อสายยางตัวหนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 6
  4.  จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านตาจันทร์-ตะกุดสงวน บ้านตะกุดขอน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 7
  5.  จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายรุ่งโรจน์ บ้านโนนไม้แดงเหนือ หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 7

รายงานผลการดำเนินงานตามแผน/โครงการ
  1.  รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( รอบ 6 เดือน)  
  2.  รายงานสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง งปม.พ.ศ.2564 
  3.  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 
  4.  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 
  5.  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 

สถานการเงิน-การคลัง
  1.  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564  
  2.  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) 
  3.  รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
  4.  รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2563 
  5.  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

ประกาศ คำสั่ง
  1.  คำสั่ง เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง 
  2.  คำสั่ง เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
  3.  คำสั่ง เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
  4.  คำสั่ง เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
  5.  คำสั่ง เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

กิจการสภา
  1.  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง สมัยสามัญที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑  
  2.  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง สมัยสามัญที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ 
  3.  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง 
  4.  ประกาศเรียกประชุม สมัยประชุมสามัญที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  5.  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง สมัยสามัญที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ 


เว็บบอร์ดสอบถามข้อมูล
  ตั้งกระทู้ใหม่    อ่านทั้งหมด

091   สล็อตpgแท้ โดย โอม วันที่ 14 พ.ค. 6   อ่าน 14 ออกความเห็น 0
090   ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง รับเด็กฝึกงานไหมครับ..>>> โดย นาย อภิสืทธิ์ อุ่นดี* วันที่ 31 มี.ค   อ่าน 21 ออกความเห็น 1
089   เรื่องน้ำประปา โดย ประชาชน* วันที่ 31 มี.ค   อ่าน 18 ออกความเห็น 1
088   บริษัท ออลล์เว็บ เทคโนโลยี่ จำกัด ขออนุญาตแนะนำเว็บไซต์และขออนุญา..>>> โดย บริษัท ออลล์เว็บ เท* วันที่ 22 ก.ค. 6   อ่าน 20 ออกความเห็น 0
087   ขออนุญาต ขอเชิญอบรม "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการแล..>>> โดย YOTATHAI วันที่ 29 ม.ค. 6   อ่าน 24 ออกความเห็น 0


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

นายบุญส่ง  เซียงหนู

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

(เบอร์มือถือ 081-338-4864 )

 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

นางสาวบุณณดา  สมศรี

ปลัด อบต.  
  
  
  
  


ip ของคุณ คือ 44.201.95.84
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 13 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 91 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 3881 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 1075256 คน
เริ่มนับ วันที่ 31 พ.ค. 2551
เข้าสู่ระบบผู้ดูแล


ต.ค. 2565
จ.อ.พ.พฤศ.ส.อา
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      


   อบต.พระพุทธ
   อบต.มะเริง
   อบต.บ้านเกาะ
   อบต.ด่านเกวียน
   อบต.โชคชัย
   อบต.ครบุรี
   อบต.หมื่นไวย
   อบต.หนองบัวศาลา
   อบต.วังยายทอง
   อบต.เมืองพลับพลา
   

   เทศบาลตำบลท่าช้าง
   เทศบาลตำบลด่านเกวียน..>
   เทศบาลตำบลดอนหวาย
   เทศบาลตำบลสุรนารี
   เทศบาลตำบลโคกสูง
   เทศบาลตำบลปรุใหญ่
   เทศบาลตำบลโคกกรวด
   เทศบาลตำบลมะค่า
   เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด..>
   เทศบาลตำบลเมืองคง
   

   สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา..>
   กรมสรรพากร
   กระทรวงมหาดไทย
   สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา..>
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.ท่าช้าง..>