องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
  
  
  
  
  
ค้นหาโดย google

หนังสือพิมพ์
รายการโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน

กิจกรรม

     ขอเชิญผู้รับบริการจาก อบต.ท่าช้าง ตอบแบบวัดความรู้ EIT ปี ๒๕๖๖ ตาม QR Code นี้


25 เม.ย. 66 (52)

     อุทกภัย 2565 เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง


8 ต.ค. 65 (193)


ข่าวประชาสัมพันธ์
  1.  ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง รับการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆโดยผ่านระบบ E-Service   เมื่อ 25 เม.ย. 66 อ่าน 39
  2.  รายงาน ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  เมื่อ 25 เม.ย. 66 อ่าน 26
  3.  การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy   เมื่อ 25 เม.ย. 66 อ่าน 31
  4.  กิจกรรม วิ่งคบเพลิง ๔ มุมเมือง เนื่องงานวันฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ครบรอบ ๕๕๕ ประจำปี ๒๕๖๖  เมื่อ 9 เม.ย. 66 อ่าน 35
  5.  โครงการ ประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๖  เมื่อ 9 เม.ย. 66 อ่าน 45

ข่าวจัดซ์้อ-จัดจ้าง
  1.  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต สายแยกบ้านนายหวั่น-ศาลตาปู่ หมู่ที่ ๑๖ บ้านโนนไม้แดงเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  2.  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต สายทางเข้าวัด-แยกบ้านครูต่วน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองบัวรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
  3.  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต สายแยกทางรถไฟ-บ้านนายประทวน หมู่ที่ 8 บ้านตะกุดขอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
  4.  ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 
  5.  ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต สายแยกบ้านนายหวั่น-ศาลตาปู่ หมู่ที่ 16 บ้านโนนไม้แดงเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   อ่าน 7
  2.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต สายแยกทางรถไฟ-บ้านนายประทวน หมู่ที่ ๘ บ้านตะกุดขอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่าน 6
  3.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต สายทางเข้าวัด-แยกบ้านครูต่วน หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่าน 3
  4.  จ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัสท์คอนกรีต สายรอบบ้านสามแคว หมู่ที่ 4 บ้านสามแคว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 60
  5.  จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางหนู-นาตาต๋อง หมู่ที่ 12 บ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 43

รายงานผลการดำเนินงานตามแผน/โครงการ
  1.  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565  
  2.  กิจกรรม วิ่งคบเพลิง 4 มุมเมือง เนื่องงานวันฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ครบรอบ ๕๕๕ ประจำปี ๒๕๖๖ 
  3.  โครงการ ประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๖ 
  4.  กิจกรรม พิธีรับเกียรติบัตรเด็กที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปฐมวัย ประจำปี 2566 
  5.  โครงการ ประชุมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ประจำปี ๒๕๖๖ 

สถานการเงิน-การคลัง
  1.  รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
  2.  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง เรื่อง สำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ปี งบประมาณ ๒๕๖๕  
  3.  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 
  4.  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) 
  5.  รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ประกาศ คำสั่ง
  1.  คำสั่ง เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง 
  2.  คำสั่ง เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
  3.  คำสั่ง เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
  4.  คำสั่ง เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
  5.  คำสั่ง เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

กิจการสภา
  1.  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
  2.  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง เรื่อง ประกาศใช้ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  3.  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง สมัยสามัญที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ 
  4.  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง เรื่อง เรียกประชุมสมัยประชุมสามัญ ที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
  5.  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง สมัยสามัญที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ 


เว็บบอร์ดสอบถามข้อมูล
  ตั้งกระทู้ใหม่    อ่านทั้งหมด

090   ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง รับเด็กฝึกงานไหมครับ..>>> โดย นาย อภิสืทธิ์ อุ่นดี* วันที่ 31 มี.ค   อ่าน 163 ออกความเห็น 1
089   เรื่องน้ำประปา โดย ประชาชน* วันที่ 31 มี.ค   อ่าน 182 ออกความเห็น 1
088   บริษัท ออลล์เว็บ เทคโนโลยี่ จำกัด ขออนุญาตแนะนำเว็บไซต์และขออนุญา..>>> โดย บริษัท ออลล์เว็บ เท* วันที่ 22 ก.ค. 6   อ่าน 193 ออกความเห็น 0
087   ขออนุญาต ขอเชิญอบรม "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการแล..>>> โดย YOTATHAI วันที่ 29 ม.ค. 6   อ่าน 131 ออกความเห็น 0
084   เรื่องน้ำประปา อบต.ท่าช้าง..>>> โดย ไม่ประสงค์ออกนาม* วันที่ 25 พ.ค. 6   อ่าน 149 ออกความเห็น 0


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

นายบุญส่ง  เซียงหนู

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

(เบอร์มือถือ 081-338-4864 )

 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

นางสาวบุณณดา  สมศรี

ปลัด อบต.  
  
  
  
  


ip ของคุณ คือ 34.229.131.158
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 15 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 2101 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 10490 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 1089921 คน
เริ่มนับ วันที่ 31 พ.ค. 2551
เข้าสู่ระบบผู้ดูแล


พ.ค. 2566
จ.อ.พ.พฤศ.ส.อา
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    


   อบต.พระพุทธ
   อบต.มะเริง
   อบต.บ้านเกาะ
   อบต.ด่านเกวียน
   อบต.โชคชัย
   อบต.ครบุรี
   อบต.หมื่นไวย
   อบต.หนองบัวศาลา
   อบต.วังยายทอง
   อบต.เมืองพลับพลา
   

   เทศบาลตำบลท่าช้าง
   เทศบาลตำบลด่านเกวียน..>
   เทศบาลตำบลดอนหวาย
   เทศบาลตำบลสุรนารี
   เทศบาลตำบลโคกสูง
   เทศบาลตำบลปรุใหญ่
   เทศบาลตำบลโคกกรวด
   เทศบาลตำบลมะค่า
   เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด..>
   เทศบาลตำบลเมืองคง
   

   สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา..>
   กรมสรรพากร
   กระทรวงมหาดไทย
   สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา..>
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.ท่าช้าง..>