องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
  
  
  
  
  
ค้นหาโดย google

หนังสือพิมพ์
รายการโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน


กิจกรรม

     ประชาสัมพันธ์ หยุดเผาหยุดทำลายสิ่งแวดล้อม


22 ส.ค. 66 (41)

     กิจกรรมรณรงค์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


10 ก.ค. 66 (50)


ข่าวประชาสัมพันธ์
  1.  โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๖   เมื่อ 4 ธ.ค. 66 อ่าน 14
  2.  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง เรื่อง รายงานการรับจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  เมื่อ 31 ต.ค. 66 อ่าน 58
  3.  ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง เมื่อ 27 ต.ค. 66 อ่าน 58
  4.  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน เมื่อ 15 ส.ค. 66 อ่าน 162
  5.  กิจกรรม "หนูน้อยปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" ของสถานศึกษาในสังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อ 25 ก.ค. 66 อ่าน 150

ข่าวจัดซ์้อ-จัดจ้าง
  1.  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
  2.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนเลียบ หมู่ที่ 2 
  3.  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอ่างโนนเลียบ-หนองสองห้อง บ้านโนนเลียบ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
  4.  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอ่างโนนเลียบ-หนองสองห้อง บ้านโนนเลียบ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
  5.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต สายแยกบ้านนายหวั่น-ศาลตาปู่ ม.16 บ้านโนนไม้แดงเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านพิมาน-ถนนโกรกไม้แดง หมู่ที่ 15 บ้านพิมาน (ต่อจากเดิม)   อ่าน 24
  2.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านพิมาน-ถนนโกรกไม้แดง หมู่ที่ 15 บ้านพิมาน (ต่อจากเดิม) อ่าน 26
  3.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอ่างโนนเลียบ - หนองสองห้อง บ้านโนนเลียบ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 826 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้ อ่าน 105
  4.  จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 0
  5.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอ่างโนนเลียบ - หนองสองห้อง บ้านโนนเลียบ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 826 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 2,478 ตารางเมตร อ่าน 105

รายงานผลการดำเนินงานตามแผน/โครงการ
  1.  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565  
  2.  กิจกรรม วิ่งคบเพลิง 4 มุมเมือง เนื่องงานวันฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ครบรอบ ๕๕๕ ประจำปี ๒๕๖๖ 
  3.  โครงการ ประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๖ 
  4.  กิจกรรม พิธีรับเกียรติบัตรเด็กที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปฐมวัย ประจำปี 2566 
  5.  โครงการ ประชุมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ประจำปี ๒๕๖๖ 

สถานการเงิน-การคลัง
  1.  รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
  2.  รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
  3.  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง เรื่อง สำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ปี งบประมาณ ๒๕๖๕  
  4.  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 
  5.  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) 

ประกาศ คำสั่ง
  1.  คำสั่ง เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง 
  2.  คำสั่ง เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
  3.  คำสั่ง เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
  4.  คำสั่ง เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
  5.  คำสั่ง เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

กิจการสภา
  1.  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง เรื่อง เรียกประชุมสมัยสามัญ ที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖  
  2.  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 
  3.  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง เรื่อง ประกาศใช้ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  4.  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง สมัยสามัญที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ 
  5.  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง เรื่อง เรียกประชุมสมัยประชุมสามัญ ที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 


เว็บบอร์ดสอบถามข้อมูล
  ตั้งกระทู้ใหม่    อ่านทั้งหมด

090   ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง รับเด็กฝึกงานไหมครับ..>>> โดย นาย อภิสืทธิ์ อุ่นดี* วันที่ 31 มี.ค   อ่าน 635 ออกความเห็น 1
089   เรื่องน้ำประปา โดย ประชาชน* วันที่ 31 มี.ค   อ่าน 393 ออกความเห็น 1
088   บริษัท ออลล์เว็บ เทคโนโลยี่ จำกัด ขออนุญาตแนะนำเว็บไซต์และขออนุญา..>>> โดย บริษัท ออลล์เว็บ เท* วันที่ 22 ก.ค. 6   อ่าน 394 ออกความเห็น 0
087   ขออนุญาต ขอเชิญอบรม "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการแล..>>> โดย YOTATHAI วันที่ 29 ม.ค. 6   อ่าน 303 ออกความเห็น 0
084   เรื่องน้ำประปา อบต.ท่าช้าง..>>> โดย ไม่ประสงค์ออกนาม* วันที่ 25 พ.ค. 6   อ่าน 329 ออกความเห็น 0


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

นายบุญส่ง  เซียงหนู

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

(เบอร์มือถือ 081-338-4864 )

 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

นางสาวบุณณดา  สมศรี

ปลัด อบต.  
  
  
  
  


ip ของคุณ คือ 18.205.26.39
ออนไลน์ 2 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 32 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 334 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 22618 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 1102049 คน
เริ่มนับ วันที่ 31 พ.ค. 2551
เข้าสู่ระบบผู้ดูแล


ธ.ค. 2566
จ.อ.พ.พฤศ.ส.อา
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


   อบต.พระพุทธ
   อบต.มะเริง
   อบต.บ้านเกาะ
   อบต.ด่านเกวียน
   อบต.โชคชัย
   อบต.ครบุรี
   อบต.หมื่นไวย
   อบต.หนองบัวศาลา
   อบต.วังยายทอง
   อบต.เมืองพลับพลา
   

   เทศบาลตำบลท่าช้าง
   เทศบาลตำบลด่านเกวียน..>
   เทศบาลตำบลดอนหวาย
   เทศบาลตำบลสุรนารี
   เทศบาลตำบลโคกสูง
   เทศบาลตำบลปรุใหญ่
   เทศบาลตำบลโคกกรวด
   เทศบาลตำบลมะค่า
   เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด..>
   เทศบาลตำบลเมืองคง
   

   สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา..>
   กรมสรรพากร
   กระทรวงมหาดไทย
   สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา..>
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.ท่าช้าง..>