องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
  • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
  
  
  
  
  
ค้นหาโดย google

หนังสือพิมพ์
รายการโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน


กิจกรรม

     อุทกภัย 2565 เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง


8 ต.ค. 65 (152)

     การประชุมประชาคมระดับตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2565


8 มิ.ย. 65 (151)


ข่าวประชาสัมพันธ์
  1.  รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕   เมื่อ 21 มี.ค. 66 อ่าน 4
  2.  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกปี พ.ศ. ๒๕๖๗  เมื่อ 13 มี.ค. 66 อ่าน 11
  3.  ประชาสัมพันธ์บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3 ) ประจำปี พ.ศ.2566  เมื่อ 31 ม.ค. 66 อ่าน 43
  4.  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง เรื่อง ประกาศใช้ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕  เมื่อ 26 ม.ค. 66 อ่าน 47
  5.  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง สมัยสามัญที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒  เมื่อ 27 ธ.ค. 65 อ่าน 67

ข่าวจัดซ์้อ-จัดจ้าง
  1.  ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
  2.  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565) 
  3.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านตาจันทร์-ตะกุดสงวน บ้านตะกุดขอน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
  4.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายรุ่งโรจน์ บ้านโนนไม้แดงเหนือ หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
  5.  ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางหนู-นาตาต๋อง หมู่ที่ 12 บ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 4
  2.  จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพิมาน 1/2 หมู่่ที่่ 15 บ้านพิมาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 4
  3.  ซื้อสัญญาณไฟกระพริบโซล่าเซลล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 26
  4.  ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 34
  5.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านพิมาน-ถนนโกรกไม้แดง หมู่ที่ 15 บ้านพิมาน อ่าน 39

รายงานผลการดำเนินงานตามแผน/โครงการ
  1.  รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( รอบ 6 เดือน)  
  2.  รายงานสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง งปม.พ.ศ.2564 
  3.  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 
  4.  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 
  5.  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 

สถานการเงิน-การคลัง
  1.  รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
  2.  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง เรื่อง สำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ปี งบประมาณ ๒๕๖๕  
  3.  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 
  4.  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) 
  5.  รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ประกาศ คำสั่ง
  1.  คำสั่ง เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง 
  2.  คำสั่ง เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
  3.  คำสั่ง เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
  4.  คำสั่ง เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
  5.  คำสั่ง เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

กิจการสภา
  1.  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
  2.  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง เรื่อง ประกาศใช้ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  3.  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง สมัยสามัญที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ 
  4.  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง เรื่อง เรียกประชุมสมัยประชุมสามัญ ที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
  5.  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง สมัยสามัญที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ 


เว็บบอร์ดสอบถามข้อมูล
  ตั้งกระทู้ใหม่    อ่านทั้งหมด

090   ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง รับเด็กฝึกงานไหมครับ..>>> โดย นาย อภิสืทธิ์ อุ่นดี* วันที่ 31 มี.ค   อ่าน 126 ออกความเห็น 1
089   เรื่องน้ำประปา โดย ประชาชน* วันที่ 31 มี.ค   อ่าน 144 ออกความเห็น 1
088   บริษัท ออลล์เว็บ เทคโนโลยี่ จำกัด ขออนุญาตแนะนำเว็บไซต์และขออนุญา..>>> โดย บริษัท ออลล์เว็บ เท* วันที่ 22 ก.ค. 6   อ่าน 153 ออกความเห็น 0
087   ขออนุญาต ขอเชิญอบรม "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการแล..>>> โดย YOTATHAI วันที่ 29 ม.ค. 6   อ่าน 92 ออกความเห็น 0
084   เรื่องน้ำประปา อบต.ท่าช้าง..>>> โดย ไม่ประสงค์ออกนาม* วันที่ 25 พ.ค. 6   อ่าน 112 ออกความเห็น 0


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

นายบุญส่ง  เซียงหนู

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

(เบอร์มือถือ 081-338-4864 )

 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

นางสาวบุณณดา  สมศรี

ปลัด อบต.  
  
  
  
  


ip ของคุณ คือ 3.238.250.73
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 49 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 1780 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 5489 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 1084920 คน
เริ่มนับ วันที่ 31 พ.ค. 2551
เข้าสู่ระบบผู้ดูแล


มี.ค. 2566
จ.อ.พ.พฤศ.ส.อา
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


   อบต.พระพุทธ
   อบต.มะเริง
   อบต.บ้านเกาะ
   อบต.ด่านเกวียน
   อบต.โชคชัย
   อบต.ครบุรี
   อบต.หมื่นไวย
   อบต.หนองบัวศาลา
   อบต.วังยายทอง
   อบต.เมืองพลับพลา
   

   เทศบาลตำบลท่าช้าง
   เทศบาลตำบลด่านเกวียน..>
   เทศบาลตำบลดอนหวาย
   เทศบาลตำบลสุรนารี
   เทศบาลตำบลโคกสูง
   เทศบาลตำบลปรุใหญ่
   เทศบาลตำบลโคกกรวด
   เทศบาลตำบลมะค่า
   เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด..>
   เทศบาลตำบลเมืองคง
   

   สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา..>
   กรมสรรพากร
   กระทรวงมหาดไทย
   สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา..>
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบต.ท่าช้าง..>